فعالیت عضالنی و خستگی آن

 

فعالیت عضالنی و خستگی آن

سطح نیروی اعمالی و مدت زمان آن، در خستگی عضالنی نقش مهمی ایفا میکند و محدود کردن تواناییهای عملکردی دســت را به دنبال دارد. دستگاههایی مانند دســتگیرههای دینامومتر، گیرههای پینچ و گشتاورمترها، قابلیت تولید نیروی خارجی را اندازه میگیرند. همچنین ۳  اطالعات مربوط به بار عضالنی و خســتگی آن نوار عصــب )EMG) را ارائه میدهد ۳٫ الزم به ذکر اســت که انقباضهای قویتر باعث یجاد ســیگنالهای بزرگتر میشود. در شکل ۹ روش نوار عصب نشان داده شده است. در سال۲۰۰۷ چی هانگ چانگ و همکارانش خستگی ماهیچههای مختلف دست را هنگام پوشیدن دستکش و اعمال نیرو به دینامومتر توسط افراد اندازهگیری کردند. عملکرد حفاظتی از آنجا که یکی از دالیل اصلی پوشیدن دستکش مخصوصا در کارهای مکانیکــی، محافظت از دســت در مقابل ضربات و نیروها میباشــد، محققان به بررســی تأثیــر تعداد الیههای محافظ بــر مقدار حفاظت دســتکش با استفاده از دستگاه آلگومتر پرداختند . روش کار این دستگاه به این گونه بود که شخص دستکش را پوشیده و دست خود را زیر فک دستگاه قرار میدهد، سپس با دست دیگر خود به اهرم نیرو وارد کرده تا زمانی که در ناحیه دســت احساس درد کند. این نیرو به عنوان نیروی آســتانه درد ثبت میشود. دستگاه آلگومتر در شکل ۱۰ نشان داده شدهاست. نیروی آستانه درد در مناطق مختلف کف دست و انگشتان نیز توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سایر ویژگیهای عملکردی

در مطالعات، معموال برای ارزیابی راحتی و ناراحتی از درجه بندیهای کیفی استفاده میشــود )به طور مثال خیلی راحت با عدد ۱ و خیلی ناراحت با عدد ۵ ،مانند آنچه در )جدول)۳ ))نشــان داده شــده است، تعیین میشــود(. از دیگــر ویژگیهای عملکرد دســت یا جنبههای پوشــیدن دســتکش که باید مورد توجه قرار بگیرد، مسائل مربوط به راحتی یا ناراحتی، درد موضعی، اصطکاک )به عنوان مثال بین دست و دستگیره( و سهولت یا دشواری انجام کار است )جدول)۴ .))مالحظات دیگر مانند مناسب بودن اندازه دستکش، تهویه و جذب عرق دستکش نیز نباید نادیده گرفته شود. شایان ذکر است که هنگام ارزیابی کارایی دســتکش، مســاله زمان، اهمیت زیادی دارد. زیــرا جنبههایی مانند خستگی و ناراحتی همیشه بالفاصله آشکار نمیشود و بستگی به مدت زمان پوشیدن دستکش و کار با آن دارد.

 

هشدارها و عالئم ایمنی

به منظور انتخاب دســتکش مناســب برای فعالیت مورد نظر، آشنایی با هشــدارها و عالئم ایمنی موجود بر روی آنها ضروری اســت. الزم به ذکر اســت که وجود یک عالمت ایمنی بر روی دســتکش، بیانگر آن اســت که دســتکش میتواند حداقل الزامات را برای هدفی خاص فراهم نماید. عالمتگذاری روی دستکشها برای انتقال اطالعات جامع دربــاره حفاظت نهایی کاربر کافی نیســت، از این رو اطالعات مکمل نیز باید به همراه نماد آورده شــود. در صورت لزوم، هشــدار در مورد مشکالت احتمالی نیز باید ذکر شود به عنوان مثال برای دستکشهای مقاوم در برابر پارگی، هشــدار “از دستکش در هنگام حرکت دستگاه اســتفاده نکنید”، ممکن است وجود داشته باشد. همچنین فهرستی از مواد موجود در دســتکش باید ارائه شود، زیرا ممکن است بعضی افراد نسبت به برخی از مواد حساسیت داشته باشند. در جدول)۵ )به برخی از عالئم ایمنی اشاره شده است. باید توجه کرد که عملکرد محافظتی دســتکش به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر فرسودگی قرار دارد. به طور مثال، ســطح عملکرد پس از گذشت یک سال از تولید دستکش، حتی قبل از استفاده از آن کاهش پیدا میکند. بنابراین تاریخ انقضا باید در دستکش و بستهبندی آن نشــان داده شود. با توجه به اینکه برای هرنوع حفاظت، معموال موادی با سطح حفاظتی مختلف ارائه میشود، در کنار نمادهای ایمنی باید سطح عملکردی آنها نیز مشخص باشد.

 

بحث  

مقالــه حاضر ادبیات مربوط به دســتکشهای محافــظ و تأثیر آن بر جنبههای مختلف عملکرد دست را مورد بررسی قرار دادهاست. نتیجه مطالعات گذشته نشــان میدهد که در اکثر موارد، پوشیدن دستکش باعث کاهش مهارتهای دســت، حساسیت لمســی، قدرت گرفتن با دســت و همچنین باعث افزایش ناراحتی، فعالیت عضالنی و خستگی میشود. با این حال نتایج متناقضی نیز وجود دارد که میتواند ناشی از ضعف در روشهای ارزیابی قابلیتهای دستکش و عدم توجه به شرایط واقعی که دستکش در آن استفاده میشود، باشد. بیشتر دستکشها برای مدت زمان طوالنی توسط کارگران، مهندسین و… مورد اســتفاده قرار میگیرند، این در حالی است که زمان طوالنی اســتفاده میتواند اثر دستکش را تغییر دهد. آزمونهای مورد استفاده بــرای ارزیابی دســتکشها معموال به صورت ناگهانــی یا کوتاه مدت هســتند و تنها یک بار انجام میشوند، در نتیجه نمیتوان اثرات بلند مدت پوشیدن دستکش را در آنها بررسی کرد. به عبارت دیگر ارزیابی آثار پوشیدن دســتکش روی جنبههای عملکردی و قابلیت دست، با انجام آزمونها به صــورت یک بار و بدون توجه به مدت زمان، ممکن اســت نتایج گمراهکننده را به دنبال داشته باشد. همچنین یک عیب بزرگ هنگام ارزیابی دستکشها این است که ارزیابیها به طور دقیق در شــرایط کاری و محیطی که قرار است استفاده شوند، انجام نمیشوند. از آنجایی که انتخاب و اختصاص دستکش مناسب برای کارگران باید بر اساس شناسایی و ارزیابی خواستههایی که کارگران در شرایط محل کار و دوره زمانی کار با دســتکش باشد، باید در مطالعات آینده به این موارد توجه بیشتری شود. تاکنون مطالعات بسیار کمی، عوامل طراحی دستکش و چگونگی بهبود هرکدام از عملکردهای دست با استفاده از تغییر طراحی را مورد بررسی قرار دادهاند. با توجه به مطالعاتی که در این مقاله صورت گرفته است، وجود چند خأل از جمله استفاده از دستکش در دورههای طوالنی مدت و شــرایط کاری واقعی را نمایان میسازد، که این موارد الزم است در تحقیقات آینده مورد توجه بیشتری واقع شوند.

 

جمع بندی و نتیجه گیری

تاکنــون تعدادی از مطالعات تاثیر پوشــیدن دســتکش بر جنبههای مختلف عملکرد دســت را مورد بررسی قرار دادهاند و بسیاری از آنها نشان دادهاند که دستکش ممکن است بر مهارتهای دستی، حساسیت لمسی، قدرت انجام کار با دست، فعالیت عضالنی و خستگی و راحتی تاثیر بگذارد. عالوه بر این در تحقیقات آینده باید مسائل روانشناختی افراد در رابطه با پوشــیدن دســتکش و همچنین زمــان انجام کار با دســتکش و گزینه های مورد نیاز طراحی دستکش مناسب برای انجام فعالیتهای گوناگون، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

معرفی قسمتهای مختلف دست و انواع حرکات دست

معرفی قسمتهای مختلف دست و انواع حرکات دست

دست انتهاییترین قسمت اندام فوقانی است که توسط مچ به بقیه اندام متصل میشــود. اگرچه در اغلب اوقات کلمه دست، معادل با اندام فوقانی بدن بکار میرود، ولی از لحاظ آناتومی دست به قسمتی از اندام فوقانی گفتهمیشود که پایینتر از مچ قرار دارد و مهمترین اندام انسان برای ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط پیرامونش اســت. در جدول ۱ قسمتهای مختلف دست به اختصار نشان داده شده است. دســت به حالتهای مختلف میتواند حرکت کند که این حرکات به فرد کمک میکند تا بتواند فعالیتهای مورد انتظار خود را انجام دهد. از جمله این حرکات میتوان به حرکت تا کردن دست به سمت پایین )فلکشن( و باز کردن دست به سمت باال )اکستنشن(، چرخش مچ به سمت خارج )پرونیشن( و چرخش مچ به سمت بدن )سویینیشن(، خم کردن دست به سمت خارج )اداکشن( و خم کردن دست به سمت بدن )ابداکشن( اشاره کرد. در شکل )۱ )چند نمونه از حرکات دست نشان داده شده است.

 

انواع دستکشهای محافظ

در حال حاضر گســتره بســیار متنوعی از دستکشهای محافظتی در دسترس هستند که هر کدام به گونهای خاص از دستها و انگشتان در برابر خطرات مختلف محافظت میکنند. نوع فعالیت و خطرات ناشی از آن، در انتخاب دســتکش بسیار موثر است. باید این مسئله را به خاطر داشت که استفاده از هر نوع دستکش ایمنی برای کار نمیتواند مناسب باشد، زیرا ممکن است عواقب ناگواری را به همراه داشته باشد. هر نوع دســتکش، برای فعالیتی خاص طراحی و تولید شده است که قادر به حفاظت از انگشتان در همان حیطه کاری مورد نظر است. نوع مادهای که دســت با آن در تماس خواهد بود، ابزاری که با آن عملیات مختلف انجام خواهد شد، مدت زمان تماس، نوع تماس و نوع حفاظت مورد نیاز برای اعضا )دست، بازو، ساعد، انگشتان( از جمله عواملی هستند که در انتخاب دستکش کار باید مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین میتوان گفت که به طور کلی دستکشها براساس حفاظت مورد انتظار، نوع طراحی و مواد سازنده طبقه بندی میشوند. انواع دستکشها از نظر نوع حفاظت مورد انتظاردستکشها در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار میگیرند تا از دست در مقابل خطرات مختلف محافظت کنند. این خطرات شامل آسیبهای مکانیکی )سایش، برش، ضربهها، زخمها و …(، خطرات حرارتی، تابشی، عوامل شــیمیایی، انرژی الکتریکی، ارتعاش و محافظت در برابر عوامل محیطی و شــرایط جوی مانند گرما و سرما میباشد. در شکل)۲ ) برخی از کاربردهای دستکشهای محافظ آورده شده است.

ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا

 ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا:

این ماسکها از یک دمنده الکتریکی (معمولاً از طریق باطری) برای عبور دادن هوای آلوده از داخل بخشی که باعث حذف آلاینده­ها می­شود و نیز کمک به استنشاق هوا از ورودی ماسک بهره می­برند.

د. ماسکهای نجات:

نوعی خاص از ماسکهای گازی هستند که در حین فرار (نه ورود یا بازگشت به محوطه آلوده) از هوایی با مخاطره آنی برای زندگی و سلامتی مورد استفاده قرار می­گیرند. این ماسکها عموماً در مناطق با خطر بروز مسمومیتهای تنفسی و کاهش اکسیژن در شرایط اضطراری مانند معادن (ماسک مونوکسید کربن) و یا در زمانهای کوتاه همچون فرار از حریق (ماسک دود) مورد استفاده قرار می­گیرند.

ماسکهای هوا رسان (ماسکهای فشار مثبت):

الف. ماسکهای کپسول سرخود:‌

در این ماسکها، فرد هوا یا اکسیژن مورد نیاز خود را از یک منبع تنفسی که بر روی خود حمل
می­نماید، تأمین می­کند. این ماسکها بسته به طراحی وسیله می­توانند حداکثر تا چهار ساعت اکسیژن یا هوای مورد نیاز استفاده کنند را تأمین نماید.

ب. ماسکهای هوا رسان شیلنگی:

این نوع از ماسکها، هوای مورد نیاز فرد را از طریق یک منبع ثابت هوای فشرده و یا یک کمپرسور دمنده هوا که با هوای سالم و تازه ارتباط دارد و از طریق یک شیلنگ تحت فشار انتقال می­دهند. طول شیلنگ این ماسکها از ۲۵ الی ۳۰۰ فوت متغیر است. در پایین­ترین فشار و بالاترین طول شلنگ، وسیله بایستی حداقل قابلیت ارسال هوایی به میزان ۱۷۰ لیتر در دقیقه را داشته باشد و فشار دستگاه نیز نبایستی از PSI125 بیشتر شود

 

ماسکهای حذف کننده ذرات

ماسکهای حذف کننده ذرات:

ماسکهای حفاظت در برابر گرد و غبار، به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها، فیومها (Fumes) و یا میستها (Mists) مورد استفاده قرار می­گیرند. در این ماسکها از مواد فیبری و الیافی همچون کاغذ، ‌نمد و یا پارچه برای به دام اندازی آلاینده­ها استفاده می­کنند.

فیلترهای این ماسکها بر اساس استاندارهای اروپایی در سه گروه N، R و P طبقه بندی می­شوند.

طبقه N، ماسکهایی را شامل می­شود که منحصراً برای استفاده در اتمسفرهایی که ذرات آن پایه غیر روغنی دارند،‌کاربرد دارد. طبقات R و P نیز ماسکهایی با فیلترهای مقاوم در برابر ذرات روغنی یا فیلترهای عایق روغن را شامل می­گردند.

این استانداردها عموماً مبنای طبقه بندی ماسکهای گرد و غبار تولیدی در کشور آمریکا و کانادا قرار می­گیرد.

طبقه بندی NIOSH (استاندارد ایالات متحده) در خصوص ماسکهای حذف کننده به ترتیب جدول زیر می­باشد:

طبقه بندی ماسکهای گرد و غبار نوع فیلتر راندمان
سری N (ذرات غیر روغنی) N95 ۹۵%
N99 ۹۹%
N100 ۹۷/۹۹%
سری R (ذرات مقاوم در برابر روغن) R95 ۹۵%
R99 ۹۹%
R100 ۹۷/۹۹%
سری P (ذرات عایق روغن) P95 ۹۵%
P99 ۹۹%
P100 ۹۷/۹۹%

 

 

بر اساس استاندارد اروپایی BS-EN 149:2001 (British Standards)، ماسکهای گرد و غبار به طبقات زیر تقسیم می­شوند:

الف. طبقه FFP1: حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی با تراکم ۵/۴ برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ب. طبقه FFP2:‌حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم ۱۲ برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ج. طبقه FFP3: حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت بالا با تراکم ۵۰ برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

حفاظت از سیستم تنفسی کارکنان در صنایع

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی:

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی یا ماسکهای تنفسی (Respiratory Protection Masks) بنا به تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده­اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید. ماسکها این حفاظت را هم بوسیله گرفتن آلاینده­ها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین می­کنند.

ماسکهای حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند:

ماسکهای تصفیه کننده هوا (Air Purifying Respirators)

ماسکهای رساننده هوای اتمسفری (Atmosphere – Supplying Respirators)

 1. ماسکهای تصفیه کننده هوا:

ماسکهایی هستند که آلاینده­های موجود در هوای استنشاقی را می­گیرند و خود به چهار دسته تقسیم می­شوند:

الف. ماسکهای حذف کننده ذرات (Particulate Filtering Respirators)

ب. ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات (Vapor and Gas Removing Respirators)

ج. ماسکهای الکتریکی تصفیه کننده هوا (Powered Air – Purifying Respirators (PAPR))

د. ماسکهای نجات (Escape Masks)

 1. ماسکهای هوا رسان:

ماسکهایی هستند که هوا را از طریق منبعی غیر از هوای اطراف، تأمین می­کنند. این گروه از ماسکها در شرایطی استفاده می­شوند که یا فیلتر مناسب جهت حذف آلاینده موجود در هوای محیط وجود نداشته باشد و یا تراکم اکسیژن در محل کمتر از ۲۱% باشد. ماسکهای هوا رسان به دو دسته تقسیم می­شوند:‌

الف. ماسکهای کپسول سرخود (Self – Contained Breathing Apparatus)

ب. ماسکهای هوا رسان شیلنگی (Air – Hose Supplied Air Respirators)

نكات مهم مقررات ایمنی

تعهدات پیمانكار

۱ – پیمانكار موظف است از نیروهایی كه دارای كارت تعیین صلاحیت حرفه ای هستند بكار گمارند.

۲ – پیمانكار موظف به همكاری كامـل با كارشناسـان، نـاظران و بازرسـان ایمنـی كـه بـه منظـور كنترل و نظـارت ایمنـی مراجعـه می نمایند، می باشند.

۳ – پیمانكار موظف است از عوامل اجرایی و خودروهای كه نسبت به بیمه آنان اقدام نموده است، استفاده نماید.

۴ – پیمانكار موظف است گروه های اجرائی را حداقل با دو نفر با تجهیزات كامل به محل انجام كار اعزام نماید.

۵ – پیمانكار موظف است نسبت به تامینلباس کار مناسب  (پـوتین کلاه ایمنی  و دیگـر وسـایل ایمنـی ) بـا درج نـام شـركت پیمانكاری برروی البسه می باشد.

۶ – پیمانكار موظف است قبل از شروع هر پروژه برنامه زمان بندی و زمان شروع بكار عملیات اجرائی پروژه و فهرسـت اسـامی عوامل اجرایی پروژه را كتباً به دستگاه نظارت اعلام نماید و تاییدیه لازم را از دستگاه نظارت در ارتباط با نوع تجهیزات مـورد استفاده در هر پروژه اخـذ نمایـد. و همچنـین هماهنگی هـای لازم را بـا مـدیر پـروژه پیمانكـار، دسـتگاه نظـارت، مجـری طـرح، واحدهای بهره برداری كارفرما (امورهای دیسپاچینگ برای پروژه های فشار متوسط، مناطق برق و معاونـت بهـره بـرداری بـرای پروژه های فشارضعیف) در رابطه با درخواست اعمال خاموشی و صدور اجـازه كـار بعمـل آورد و سـایر ارگـان هـای خـدمات شهری( شهر داری، مخابرات، آب، گاز) را مطلع نماید.

۷ – پیمانكار موظف است در صورت وقوع حوادث (نیروی انسانی یا تاسیـساتی ) فـوراً، نـسبت بـه تهیـه گـزارش و ارسـال آن بـه مراجع ذیصلاح و واحد ایمنی مناطق و معاونت های اجرائی اقدام نماید.

۸ – پیمانكار موظف است ابزار، وسایل و تجهیزات عایقی را، به صورت دوره های مورد آزمایش عایقی قراردهد.

۹ – پیمانكار موظف است از عملیات مربوط به شركت و سایر پیمانكاران در واحدهای عملیاتی مجاور و خطراتی نیز كه ممكن است در حین انجام كار و یا خدمات با آنها روبرو شود، آگاه گردد.

۱۰ – پیمانكار موظف است تابع نظرات شركت و دیگر مراجع قانونی ذیربط بوده و همكاری كامل را بنماید. یعنی در صورت وجود شرایط و عوامل خطرساز، پیمانكار باید شیوه عملیات را تغییر دهد.

۱۱ – پیمانكار موظف است اطلاعات لازم را در مورد دستگاه ها و مصالح مورد نیاز و خطرات مربوط به شیوه های انجام كـار را كسب نماید.

۱۲ – پیمانكار موظف است ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف كرده و نشان دهد كه چگونـه بـا برنامـه كلـی كـه بمنظور تضمین ایمنی، بهداشت و محیط زیست كاركنان درنظر گرفته شده، متناسب می باشد.

۱۳ – پیمانكار موظف است گزارش مربوط به حوادث، بیماری های شغلی و یا رویدادهای خطرناكی كـه پرسـنل در گذشـته بـا آنها مواجه شده است، در اختیار شركت قرار دهد.

۱۴ – پیمانكار و گروه های عملیات موظف به برنامه ریزی مناسب برای تامین تجهیـزات و ماشـین آلات جهـت انجـام عملیـات در مدت زمان برنامه ریزی شده می باشد.

ب) نكات مهم مقررات ایمنی

قبل از انجام كار:

۱ – كسب دستور كار

۲ – تكمیل فرم تقاضای خاموشی (درصورت نیاز به اعمال خاموشی )

۳ – بازدید و بررسی های لازم از لوازم فردی وگروهی

۴ – نصب كارت های حفاظتی برروی تاسیسات بی برق شده

۵ – محصور نمودن محیط كار با نوارهای حفاظتی و علائم هشداردهنده

۶ – بررسی وضعیت محیط كار ازجهات مختلف (حریم، فواصل مجاز، نقاط خطرو …….)

 دستکش عایق برق

 دستکش عایق برق

بیش از ۴۰ % حوادث ناشی از کار مربوط به آسیب های وارده به دست و انگشتان می باشد. دست ها از ارزشمندترین اعضای کمکی بدن انسان می باشد که برای حفاظت آنها درهنگام مواجهه با خطرات برق گرفتگی، تماس با مواد شیمیایی، پارگی و بریدگی، خراش و ساییدگی، سوختگی، سوراخ شدن، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در برابر دما های مضر بسیار بالا، باید از دستکش های مناسب استفاده شود.

امروزه انواعی از دستکش­ های حفاظتی برای حفاظت ­دهی در برابر طیف گسترده ­ای از خطرات در دسترس هستند. ماهیت خطر و عملیاتی که باید انجام گیرد در انتخاب دستکش ­ها موثر می­ باشد. تنوع آسیب ­های بالقوه شغلی دست، انتخاب صحیح دستکش ­ها را مشکل می ­سازد. ضروری است که کارگران از دستکش­ های مخصوص طراحی شده برای خطراتی که در محیط کاریشان یافت می ­شود و وظایفی که انجام می­دهند، استفاده نمایند، زیرا دستکش­ هایی که برای یک عملیات خاص طراحی شده­ اند، ممکن است در برابر سایر عملیات، حتی برای عملیاتی که ممکن است مناسب بنظر آیند، حفاظت لازم را ایجاد ننمایند.

دستکش عایق فشار ضعیف

دستکش عایق با ساق بلند، دست های برق کار را تا نیمه ی ساعد پوشش عایقی می دهد.

دستکش عایق فشار متوسط

دستکش های عایق فشار متوسط با توجه به خطر حوزه ی الکتریکی موجود در مدارهای ۲۰ کیلو ولت، از ویژگی خاصی بر خوردارمی باشند.

فاکتورهای موثر در انتخاب دستکش:

–         نوع ماده شیمیایی که بکار می­رود

–         ماهیت تماس (فروبری کامل، پاشش مواد و غیره)

–         مدت تماس

–         مساحت مورد نیاز برای حفاظت (فقط دست، ساعد، بازو)

–         نیاز به چنگش (خشک، تر، روغنی)

–         حفاظت دهی حرارتی

–         سایز و راحتی آن

جزییات کفش ایمنی با زیره های مختلف

همانطور که می دانیم کفش های ایمنی وظیفه ی حفاظت از پا ها در شرایط مختلف را دارند و دارای تنوع زیادی می باشند. کفش ایمنی برای این که استفاده راحت تری داشته باشد و کاربران به اجبار از آن ها استفاده نکنند باید برای شرایط مختلف آب و هوایی همچون گرما و سرما و برای سلایق مختلاف همچون زنان و مردان با رنگ بندی های زیاد تولید شوند  تا هرکس که مایل به استفاده از آن ها می باشد مطابق با سلیقه ی خود بهترین نوع آن را انتخاب نمایند . حفاظت از اعضای بدن از جمله پا ها از وظایف شخصی هر انسانی می باشد و در راستای آن هر شخص باید بتواند لباس ها و کفش مناسب مطابق با شغل خود را انتخاب نماید تا از آسیب به اعضای بدن جلوگیری نماید . اما باید در نظر گرفت که شناخت کفش یا لباس مناسب نیاز به آگاهی در مورد شرایط شغلی همچون گرم یا سرد بودن محیط ، لیز بودن محیط و کاربرد اشیاء تیز و برنده و … دارد و همانطور که در زمستان کفش مخصوص زمستان و در تابستان کفش های تابستانی را به کار می بریم باید دقت کنیم که برای شغل ها نیز در فصل های مختلف و شرایط کاری متفاوت مانند سر و کار داشتن با آتش یا کوه نوردی و معماری و … و یا کاردر فصل های زمستان و یا تابستان کفش ایمنی متناسب با آن شغل را انتخاب کنیم تا از آسیب های احتمالی جلوگیری کنیم و از همه مهمتر راحتی و آسودگی را به پاهایمان هدیه کنیم .

کفش های ایمنی تابستانی جزو دیگری از کفش های ایمنی می باشند که این کفش ها به دلیل طراحی خاص و در نظر گرفتن هوای گرم تابستان از پا ها در فصل تابستان و گرمی و عرق کردن آن ها جلوگیری می شوند . کفش های ایمنی تابستانی برای دو گروه زنان و مردان تولید می شوند و استفاده از آن در فصل تابستان هیچ مشکلی برای پا ها ایجاد نمی کنند .

 

کفش های ایمنی تابستانی نیز همانند کفش های ایمنی به منظور محافظت پا ها در مقابل خطرات احتمالی در محیط کار طراحی می شوند و در جلوی آن ها نیز از فولادی برای جلوگیری از افتادن اشیا سنگین و آسیب به انگشتان و پنجه پا به کار برده می شود با این تفاوت که در کفش های ایمنی تابستانی منافذی در رویه ها و کناره های آن ایجاد کرده اند تا در فصل تابستان و هوای گرم از تعریق پا جلوگیری نماید . کفش های ایمنی تابستانی از چرم طبیعی گاو تولید می شوند و تمامی خصوصیات کفش ایمنی همچون مقاومت ، دوام زیاد و بهداشتی بودن و … را دارند .

کفش های ایمنی تابستانی نیز همانند مابقی گروه کفش های ایمنی تنوع زیادی دارند و در رنگ بندی های متفاوت تولید می شوند و در نتیجه برای شغعل های مختلف طراحی می شوند  و تنوع زیاد باعث انتخاب راحتر و به کارگیری رضایتمندانه آن ها می شود .

ویژگی کفش های ایمنی تابستانی :

 • کفش ایمنی تابستانی دارای طراحی دقیق برای حفاظت از انگشتان پا در برابر افتادن اشیاء سنگین می باشند .
 • کفش ایمنی تابستانی از رویه ی با چرم طبیعی گاوی تولید می شود و در نتیجه از بوی بد پا جلوگیری می نمایند و دوام زیادی دارند و به راحتی پاره و فرسوده نمی شوند .
 • کفش های ایمنی تابستانی دارای منافذی در کناره ی پا ها برای جلوگیری از تعرق پا و بو گیری پا در فصل تابستان و فصل های گرم می باشند .
 • زیره ی کفش های ایمنی تابستانی نیز همانند مابقی کفش های ایمنی از جنس TPU ،  PU و لاستیک می باشند که ضد لغزش و ضد روغن و ضد آب می باشند و از کف پا در مقابل اشیاء تیز و برنده محافظت می نمایند .
 • آستر به کار رفته در کفش های ایمنی تابستانی کاملا بهداشتی بوده و عرق پا را جذب می نمایند .

دستکش هوبارت کف دوبل

دستکش هوبارت کف دوبل

 

دستکش هوبارت برزنتي کف دوبل با بهترين کيفيت در نوع خود، داراي استاندارد

CE ساخت کشورهاي آسيايي موجود و آماده تحويل مي باشد.

دستكش هوبارت  تمام مغزي با استاندارد CE :

اين دستکش از مرغوب ترين چرم گاوي ضخيم و نرم در طول ۴۰ سانت و بصورت تمام مغزي توليد شده

و آستر کف و پشت دست آن با استفاده از منسوج عايق حرارت تقويت شده،

آستر ساق با منسوج از الياف طبيعي تهيه و دستکش ها را براي انجام کليه

جوشکاري هاي صنعتي و تخصصي، عمليات ريخته گري، ذوب مواد معدني،

شيشه گري و کار در فرآيندهاي داغ و درگير با کوره هاي پخت مواد بسيار مناسب نموده است.

دستکش هوبارت فوق تحت استاندارد بين المللي اتحاديه اروپا CE بشماره EN388 توليد شده

و در قياس با انواع مشابه داراي کيفيتي برتر، عمري طولاني تر و آسايش بيشتر در کار مي باشد.

دستکش  هوبارت تمام مغزی با استاندارد

اين دستکش از مرغوبترين چرم گاوی ضخيم و نرم در طول ۴۰ سانت و بصورت تمام مغزي توليد شده

و آستر کف و پشت دست آن با استفاده از منسوج عايق حرارت تقويت شده، آستر ساق

با منسوج از الياف طبيعي تهيه و دستکش ها  را برای انجام کليه جوشکاري های

صنعتی و تخصصی، عمليات ريخته گري، ذوب مواد معدني، شيشه گري و کار

در فرآيندهاي داغ و درگير با کوره هاي پخت مواد بسيار مناسب نموده است.

 

 دستکش هوبارت مورد استفاده درصنایع

 • صنایع فلزی
 • صنایع تولیدی
 • جوشکاری آرگون
 • جوشکاری الکترود
 • مونتاژصنعتی

چرا باید از ماسک ایمنی استفاده کنیم؟

چرا باید از ماسک ایمنی استفاده کنیم؟

کار هایی که در منزل و باغ انجام می شود دائما در معرض قرار گیری با مواد شیمیایی و سمی مضر است ، مثل حلال ها ، گرد و غبار ، آلودگی هوا ، مواد چسبنده و محصولات تمیز کننده ، با این وجود نیازی به اشاره سالیانه ی مواد آلاینده و آلرژی زا نیز نیست . علاوه بر تهویه ی صحیح ، یک ماسک فیلتر دار یا ماسک تنفسی نقش بسزایی  در محافظت از شش ها و سلامت شما خواهد داشت.

انتخاب یک ماسک تنفسی:

ماسک های فیلتر دار و ماسک های تنفسی انواع متفاوتی دارد و سیستم درجه بندی کارآیی آن ها نیز فرق دارد . در خانه و در اطراف محیط کار ، یک ماسک فیلتر دار یا ماسک کارتریج دار شیمیایی به احتمال زیاد تمام چیزی باشد که نیاز خواهید داشت .

فیلتر های حذف کننده ذرات:

از متداول ترین فیلتر های حذف کننده ی ذرات ، ماسک های تنفسی یک بار مصرف میباشد که به منظور استفاده در خانه محسوب می شوند . نوع دیگری از ماسک های تنفسی وجود دارد که با فیتلر های قابل تعویض امکان استفاده ی مجدد از آن وجود دارد . آن ها بینی و دهان شما را می پوشانند و ازنفوذ  ذرات هوا برد از جمله گرد و غبار ، مایعات ، غبار و بعضی از بخار ها شما را محافظت می کنند ، ولی در برابر گاز ها یا فرار ها حفاظتی به عمل نمی آورند.

انتخاب نوع فیلتر در ماسک فیلتر دار:

متداول ترین ماسک تنفسی N95 است ، که ۹۵ درصد ذرات هوا برد را که بنیاد روغنی ندارند حذف خواهد کرد و اکثر گرد و غبار کارگاه چوب ، آلرژن ها و بیماری های هوا برد را تحت پوشش قرار می دهد .

بالاترین سطح حفاظت در وسیع ترین موقعیت های ماسک P100 را انتخاب کنید که ۱۰۰ درصد هم ذرات مبتنی بر روغن و هم غیر روغنی را فیلتر خواهد کرد .

ماسک های تنفسی کارتریج دار شیمیایی / مخصوص گاز:

ماسک های تنفسی کارتریج دار شیمیایی حاوی مواد فیلتر کننده ی کربنی خاصی هستند که گاز ها و بخار ها را از هوا جذب می کنند . این کارتریج های قابل تعویض در ماسکی درج می شوند که به شکل محکمی اطراف لبه ها را می پوشاند تا هوای فیلتر نشده را مسدود کند . ماسک های کارتریج دار ممکن است نیم صورت ( تنها دهان و بینی شما را بپوشانند ) یا تمام صورت ( برای حفاظت در برابر مواد شیمیایی که باعث آزردگی پوست می شوند ) باشند .

 

انتخاب ماسک کارتریج دار شیمیایی:

برای انتخاب ماسک کارتریج دار مناسب ، باید بدانید با چه مواد سمی روبرو هستید . کارتریج ها برای اهداف خاصی بر اساس رنگ کد گذاری شده اند. اگر کار شما  شامل مقادیر اندکی از مواد مختلف است ، یک ماسک تنفسی کارتریج دوتایی با یک کارتریج شیمیایی چند منظوره و یک فیلتر ذرات با درجه بندی P100 انتخاب کنید .

 

 

در زمان انتخاب یک ماسک تنفسی چه مواردی را باید مد نظر داشته باشید:

 • ماسک های دارای یک دماغ گیر قابل تنظیم به شکل محکم تری روی صورت قرار می گیرند .
 • ماسک های یک بار مصرفی که در بخش داخلی خود که روی صورت قرار می گیرد ساختار فوم مانندی دارند راحت تر خواهند بود و موثر بودن آن ها اندکی بیشتر است .
 • ماسک های دارای یک دریچه ی تنفس باعث آسان تر کردن عمل استنشاق می شوند .
 • برای ذرات بسیار سمی ( نظیر پنبه نسوز ) به دنبال یک ماسک غیر قابل یک بار مصرف با درزبند های محکم و پوشاننده باشید .

 

استاندارد های ماسک تنفسی:

فیلتر های حذف کننده ی ذرات توسط موسسه ی ملی سلامت و امنیت شغلی ( NIOSH ) رده بندی می شوند ، بر اساس ذرات و مقدار ذراتی که آن ها فیلتر می کنند .

 

این رده بندی هم دارای حرف و هم عدد است :

حروف 

N : عدم محافظت از روغن

R : مقاومت نسبت به روغن ( تا حداکثر ۸ ساعت)

P : مقاوم به روغن ( فراتر از ۸ ساعت)

عدد

فیلتر های حذف کننده ی ذرات ۹۵, ۹۷ یا ۱۰۰ عدد گذاری می شوند که این عدد با درصد ذرات یک میکرومتری حذف شده در طول آزمایش های بالینی مطابقت می کند .

یک رده بندی ۹۵ به معنای آن است که فیلتر ۹۵ درصد ذرات را از هوا حذف می کند .

فیلتر هایی که دارای عدد ۱۰۰ در رتبه بندی خود هستند فیلتر های با کارآیی بالا  HE در نظر گرفته می شوند .

 

نکات ایمنی در استفاده از ماسک تنفسی

 • به مشام رسیدن بو : اگر هر گونه تغییری در مزه یا بو حس می کنید یا اگر گلو ، بینی یا شش های شما آزرده می شوند .فیلتر را عوض کنید .
 • تنفس آسان : هم چنین باید ماسک خود را اگر ذرات در آن تجمع یافته اند و نفس کشیدن سخت شده است ، تعویض کنید .
 • خشک نگه داشتن : بسیاری از ماسک های تنفسی ، به خصوص انواع یک بار مصرف ، اگر با رطوبت تماس داشته باشند ، کارآیی خود را از دست می دهند
 • دنبال کردن دستور العمل ها : فیلتر ها را طبق دستورات روی بسته تعویض کنید .
 • عدم استفاده ی مجدد : ماسک های تنفسی یک بار مصرف قرار نیست بیشتر از یک بار مصرف شوند .
 • دور انداختن ماسک خراب : هر نوع فیلتر یا ماسکی که کثیف یا آسیب دیده است دور بیاندازید . ماسک های مخصوص محافظت در برابر گاز را اگر آسیب دیده اند جایگزین کنید .

در هوای آلوده چه ماسکی بزنیم؟

باید خودمان به فکر خودمان باشیم.

این روزها حتما از ماسک‌های تنفسی استفاده کنید. در این شرایط آب و هوایی تهران باید این ماسک ها را روی صورت خود تحمل کنیم اگر می خواهیم مشکلات جدی آب و هوایی ما را از پا در نیاورد.الان انواع مختلف و معروف ماسک‌ها را به شما معرفی می‌کنم و می‌گویم چه ماسکی بخرید بهتر است.

 

ماسک‌های دندان‌پزشکی برای ما که این روزها در تهران و شهرهای صنعتی و پر جمعیت زندگی می‌کنیم جواب گوی نیاز ما نمی باشد. ماسک‌های کاسه‌ای یک‌بار‌مصرف هم اینگونه اند.

 

ماسک‌های کاسه ای N95 این‌ها ماسک‌های حرفه‌ای تری هستند. این N95 یک نوع استاندارد است که شرکت‌های مختلف ملزم به رعایتش هستند. این ماسک‌ها دو نوع ساده و فیلتر‌دار دارند. نوع فیلتر‌دار این‌ها حتی برای جلو‌گیری از سرایت بیماری‌های میکروبی مثل آنفولانزای حیوانی هم مناسب است. با خرید این ماسک‌ها که بسته به ایرانی و خارجی بودن و شرکت سازنده‌شان از ۴هزار تومان تا ۲۵‌هزار تومان قیمت دارند می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید و هم از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا در امان بمانید و هم از آنفولانزای حیوانی و انسانی و گیاهی.

ماسک‌های FFP2 و FFP3 این ماسک‌ها هم تخصصی هستند. این‌ها ماسک‌های کاسه‌ای پارچه‌ای هستند که باز بسته به شرکت سازنده‌شان مدل‌های مختلفی دارند. این ماسک‌ها دارای فیلتر سوپاپ دار اکتیو کربن هستند و به راحتی روی صورت فیکس می‌شوند. این ماسک ها قابلیت خوبی برای جذب ذرات معلق در هوا را دارند و در برابر گازها و بخارات کارا نیستند. سری FFP3 این ماسک‌ها حرفه‌ای‌ترین سری‌شان است. این سپرهای تنفسی می‌توانند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد میزان ذرات معلق هوا را جذب کنند.