بررسی تاثیر دستکشهای محافظ بر قابلیتهای عملکرد دست

بررسی تاثیر دستکشهای محافظ بر قابلیتهای عملکرد دست

مهارت و چالاکی

چالاکــی یا مهارتهای حرکتی دســت، دامنه حرکت بازو، دســت و انگشــتان و سرعت عمل انجام کار با دست و انگشتان را بیان میکند. عصب، عضالت، مفاصل و رباطها در مهارتهای دستی دخالت دارند. جنبههای اصلی چاالکی دســت شــامل دامنه حرکتی، خم شــدن انگشتان و مچ دســت، میباشد که ممکن اســت پوشیدن دستکش موجب محدودیت دامنه حرکتی دســت، مچ و انگشــتان شود و یا با کاهش تماس دست با اشــیاء، امکان لغزش آنها از دست را به دنبال داشتهباشــد. چاالکی و مهارت کار با دست پس از پوشیدن دستکش، ۴ ، ۳ ،اکونور ۲ ،ماینسوتا توسط انجام آزمونهای اســتاندارد از قبیل: بنت ۸ و ۷ ،حرکات بلوکها ۶ ،آزمون گره زدن طنــاب ۵ ،پنســیلوانیا پیگبورد ۹  ارزیابی میشود.  آزمون پیچ و مهره نوع آزمون براســاس وظیفهای که انتظار میرود، مشــخص میشود. آزمون پیگبورد، بهترین نشاندهنده مهارت کلی دست است . زیرا مهارت انگشتان و هر دو دست در این آزمون مدنظر قرار میگیرند. در این آزمایشها زمان الزم برای تکمیل کاری معین یا تعداد خطاها )به عنوان مثال تعداد اشــیا در حال ســقوط از دست در حین انجام کار(، به عنوان معیار ارزیابی مهارت کار با دســت پس از پوشیدن دستکش ثبت میگردد . در شــکل )۵ )برخی از این آزمونها نشــان داده شده است.

 

حساسیت لمسی

ساسیت لمسی، به عنوان حساسیت المسهای دست به بافت سطحی، اندازه، شــکل و ویژگیهای دیگر جســم مورد بررسی، در نظر گرفته میشــود. به عبارت دیگر حساسیت لمســی، به صورت لمس کردن و توانایی تشــخیص هریک از این ویژگیها، تعریف میشود. هنگامی که حساسیت لمسی کاهش مییابد، دست به طور فزایندهای قادر به ارائه بازخورد لمسی مناســب، برای موفقیت در انجام کار نیست. عالوه بر این، قابلیت لمسی، روشی برای استخراج اطالعات در مورد خواص اشیا مانند اندازه، شکل و بافت به واسطه حرکات دست میباشد. اطالعات در مورد خواص اشیا از طریق گیرندههای پوستی درک میشود. آزمونهای ارزیابی حساسیت لمسی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد: – ارزیابی و تشخیص آستانه لمس با فشار کم و زیاد و محرکهای پویا مانند ارتعاش – آزمایشهایی که مرز و فاصله را مشــخص میکنند و برای تشخیص بین قطعات مختلف )مثل دو نقطه از کولیس( انجام میشود. – آزمایشهایی که نیاز به شناسایی اشیا، اشکال یا بافتها دارند. مطالعات زیادی بر روی روشهای مختلف ارزیابی حساســیت لمسی صورت گرفتهاســت . حساسیت لمســی از طریق مجموعهای از آزمونهای استاندارد از جمله آزمون مونوفیالمنت۱۱ ،آزمون تشخیص ۱۲ و آزمون دو نقطهای۱۳ ارزیابی میشود . در شکل)۶ ) شکل و بافت برخی از آزمونهای ارزیابی حساسیت لمسی دست نشان داده شدهاست. از میان این آزمایشــات، روش مونوفیالمنت بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . اما تفاوت قابل توجهی بین نتایج دو روش مونوفیالمنت و تشخیص دو نقطهای وجود ندارد . روش کار در این آزمون به این صورت است که رشتههایی با قطرهای مختلف، به انگشتان دست فشار داده میشوند تا زمانی که خم شوند. سپس از شرکتکنندگان پرسیده میشود که آیا رشــته را در کف دست خود احساس میکنند. در این آزمایش، رشتهها با اندازههای گوناگون روی دست امتحان میشود. باید توجه داشت که رشتههای بزرگتر نیروی بیشتر و رشتههای کوچکتر نیروی کمتری برای خم شدن نیاز دارند.

انواع فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات

انواع فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات:

فیلترهای موجود در کانیسترها و کارتریجهای حذف کننده گازها و بخارات، بر اساس نوع گازهایی که قادر به جذب آنها هستند،‌بر اساس جدول زیر طبقه بندی می­شوند:‌

 

ردیف نوع کاربرد (تصفیه کننده …)
۱ A گازها و بخارات آلی مختلف
۲ B گازهای معدنی و اسیدی مانند مونوکسید کربن
۳ E دی اکسید سولفور و سایر گازهای معدنی
۴ G مواد شیمیایی با فشار بخار پایین (فشار بخار کمتر از Pa13/0 در Cْ۲۵ و مواد شیمیایی کشاورزی)
۵ K آمونیاک و مشتقات آن
۶ MB متیل بروماید
۷ AX گروهی از ترکیبات آلی با نقطه جوش پایین (نقطه جوش کمتر از Cْ۶۵)
۸ HG بخار جیوه
۹ NO اکسیدهای نیتروژن
۱۰ مواد شیمیایی که جزو مواد یاد شده نیستند

 

 

 

 

ب-۳٫ ماسکهای کاغذی نمدی یا پوشش داده شده با زغال فعال:

این ماسکها نوعی ماسک کاغذی یا نمدی پوشش داده شده با زغال فعال هستند که جهت حذف توأم گازها و بخارات و گرد و غبار در محیطهایی که این آلاینده­ها بصورت توأم وجود دارند، استفاده می­شوند.

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ایمنی دسته بندی های بسیاری دارد که میتوان به کلاه و دستکش ایمنی،کفش ایمنیو لباس کار اشاره کرد و در این مقاله به توضیح دستکش ایمنی از نوع لاتکس می پردازیم که براساس استفاده ای که مد نظر است انواع متفاوتی طبق فرآیند تولید آن وجود دارد.

پیش از پرداختن به آمیزه کاری لاتکس ارائه توضیحاتی در مورد روش های فرایند آن به علت نقش تعیین کننده نوع فرایند در انتخاب مواد افزودنی به آمیزه لاستیکی و همچنین به علت متفاوت بودن فرایند لاتکس نسبت به روش های معمول فرایند لاستیک جامد ضروری به نظر می رسد.

برای تولید قطعات لاتکسی ، از فرایند دیپ ( غوطه وری) استفاده میکنند. در این فرایند ، ابتدا باید لاتکس با افزودن مواد مناسبی به صورت آـمیزه در اید. در عمل دیپ ، قالبی را در آمیزه تهیه شده برای مدت زمان معین و مناسب غوطه ور می کند تا لایه اسی از آمیزه لاتکسی روی قالب بنشاند.سپس قفالب از آمیزه خارج می شود تاغ این لایه یا فیلم تشکیل شده خشک یا پخت گردد . قالب ها با توجه به نوع قطعه شکل های متفاوتی دارند و می توانند از جنس الومینیومی چینی یا سرامیکی باشند.

فرایند دیپ در کاربرد تجاری به سه روش انجام میشود که عبارت است از : دیپ مستقیم ، دیپ انعقادی ، دیپ حساس به حرارت.

روش دیپ مستقیم : قالب در امیزه لاتکسی غوطه ور می گردد و سپس در هوای داغ پخت می گردد.ضخامت فیلم را می توان با تکرار عمل غوطه وری زیاد کرد. روش دیپ مستقیم مواقعی کاربیرد دارد که ضخامت خیلی نازک مورد نظر باشد.

روش دیپ انعقادی: از آنجایی که اکثر لاتکس ها انیونی می باشند هنگامی که در تماس با محلول های الکترولیت قرار می گیرند به طور خود به خودی و تغییر ناپذیر منعقد می شوند از این اثر دئر تولید کالاهای دیپ شده استفاده میکنند،ابتدا قالب در یک محلول الکترولیت (حمام انعقاد)غوطه ور شده سپس داخل آمیزه لاتکسی فرو برده میشود که در نتیجه این عمل لاتکس در تمای با قالب منعقد شده و به صورت ژل در می آید.

حمام انعقاد محلولی از یک یا چند نمک محلول در آب ، الکل یا هر دو می باشد. نیترات کلسیم و مخلوطی از نیترات کلسیم و کلرید کلسیم نتایج بسیار خوبی را به عنوان الکترولیت ارائه می دهد.

 روش دیپ حساس به حراارت در این روش موادی که حلالیت معکوس داشته یعنی با افزایش دما حلالیت آنها کاهش میابد و آمیزه لاتکسی افزوده می گردد. از این رو با بالا رفتن درجه حرارت لاتکس به طور خود به خود منعقد می شود دمای انعقفاد معمولا ۴۰ تا ۴۵ در جه سانتیگراد می باشد.قبل از این که عمل دیپ انجام شود قالب در هوای داغ تا ۲۰ درجه سانتیگراد بالا تر از نقطه ذوب آمیزه حرارت می بیند و سپس قالب در آمیزه لاتکسیب فرو برده می شود.فیلمی از آمیزه روی قالب میشیند . پس از خروج قالب از آمیزه باید آـن را در هوای داغ نگه داری نمود تا فیلم حاصل به طور کامل در تمام سطوح منعقد گردد.

فاکتور هایی که روی ضخامت فیلم اثر میگذارند عبارتند از: دمای قالب ،زمان دیپ و غلظت آمیزه لاتکسی.

معمولا زمان دیپ بین ۵ تا ۱۰ ثانیه است در این فرایند فیلم هایی ضخیم تر از روش قبل تولید میگردد.

از انجایی که فرایند حساس به حرارت ، فیلم های با دیواره ضخیم ایجاد می کند در این پروژه از این فرایند استفاده گردید.

نكات مهم مقررات ایمنی

تعهدات پیمانكار

۱ – پیمانكار موظف است از نیروهایی كه دارای كارت تعیین صلاحیت حرفه ای هستند بكار گمارند.

۲ – پیمانكار موظف به همكاری كامـل با كارشناسـان، نـاظران و بازرسـان ایمنـی كـه بـه منظـور كنترل و نظـارت ایمنـی مراجعـه می نمایند، می باشند.

۳ – پیمانكار موظف است از عوامل اجرایی و خودروهای كه نسبت به بیمه آنان اقدام نموده است، استفاده نماید.

۴ – پیمانكار موظف است گروه های اجرائی را حداقل با دو نفر با تجهیزات كامل به محل انجام كار اعزام نماید.

۵ – پیمانكار موظف است نسبت به تامینلباس کار مناسب  (پـوتین کلاه ایمنی  و دیگـر وسـایل ایمنـی ) بـا درج نـام شـركت پیمانكاری برروی البسه می باشد.

۶ – پیمانكار موظف است قبل از شروع هر پروژه برنامه زمان بندی و زمان شروع بكار عملیات اجرائی پروژه و فهرسـت اسـامی عوامل اجرایی پروژه را كتباً به دستگاه نظارت اعلام نماید و تاییدیه لازم را از دستگاه نظارت در ارتباط با نوع تجهیزات مـورد استفاده در هر پروژه اخـذ نمایـد. و همچنـین هماهنگی هـای لازم را بـا مـدیر پـروژه پیمانكـار، دسـتگاه نظـارت، مجـری طـرح، واحدهای بهره برداری كارفرما (امورهای دیسپاچینگ برای پروژه های فشار متوسط، مناطق برق و معاونـت بهـره بـرداری بـرای پروژه های فشارضعیف) در رابطه با درخواست اعمال خاموشی و صدور اجـازه كـار بعمـل آورد و سـایر ارگـان هـای خـدمات شهری( شهر داری، مخابرات، آب، گاز) را مطلع نماید.

۷ – پیمانكار موظف است در صورت وقوع حوادث (نیروی انسانی یا تاسیـساتی ) فـوراً، نـسبت بـه تهیـه گـزارش و ارسـال آن بـه مراجع ذیصلاح و واحد ایمنی مناطق و معاونت های اجرائی اقدام نماید.

۸ – پیمانكار موظف است ابزار، وسایل و تجهیزات عایقی را، به صورت دوره های مورد آزمایش عایقی قراردهد.

۹ – پیمانكار موظف است از عملیات مربوط به شركت و سایر پیمانكاران در واحدهای عملیاتی مجاور و خطراتی نیز كه ممكن است در حین انجام كار و یا خدمات با آنها روبرو شود، آگاه گردد.

۱۰ – پیمانكار موظف است تابع نظرات شركت و دیگر مراجع قانونی ذیربط بوده و همكاری كامل را بنماید. یعنی در صورت وجود شرایط و عوامل خطرساز، پیمانكار باید شیوه عملیات را تغییر دهد.

۱۱ – پیمانكار موظف است اطلاعات لازم را در مورد دستگاه ها و مصالح مورد نیاز و خطرات مربوط به شیوه های انجام كـار را كسب نماید.

۱۲ – پیمانكار موظف است ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف كرده و نشان دهد كه چگونـه بـا برنامـه كلـی كـه بمنظور تضمین ایمنی، بهداشت و محیط زیست كاركنان درنظر گرفته شده، متناسب می باشد.

۱۳ – پیمانكار موظف است گزارش مربوط به حوادث، بیماری های شغلی و یا رویدادهای خطرناكی كـه پرسـنل در گذشـته بـا آنها مواجه شده است، در اختیار شركت قرار دهد.

۱۴ – پیمانكار و گروه های عملیات موظف به برنامه ریزی مناسب برای تامین تجهیـزات و ماشـین آلات جهـت انجـام عملیـات در مدت زمان برنامه ریزی شده می باشد.

ب) نكات مهم مقررات ایمنی

قبل از انجام كار:

۱ – كسب دستور كار

۲ – تكمیل فرم تقاضای خاموشی (درصورت نیاز به اعمال خاموشی )

۳ – بازدید و بررسی های لازم از لوازم فردی وگروهی

۴ – نصب كارت های حفاظتی برروی تاسیسات بی برق شده

۵ – محصور نمودن محیط كار با نوارهای حفاظتی و علائم هشداردهنده

۶ – بررسی وضعیت محیط كار ازجهات مختلف (حریم، فواصل مجاز، نقاط خطرو …….)

دستکش حفاظتی

دستکش حفاظتی
الف- برای حفاظت دست جوشکاران و سایر کارگران صنعتی و ساختمانی که با اشیاء داغ و برنده از قبیل اوراق فلزی و شیشه های جام سروکار دارند باید دستکش های برزنتی یا چرمی ساقه دار مطابق با ویژگی های استاندارد شماره ۱۷۶۴ ایران تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد. برای برقکاران دستکش های لاستیکی عایق. مقاوم در برابر الکتریسیته برابر استانداردهای برق استفاده شود.
دستکش نیتریل

دستکش نئوپرین
 دستکش حفاظتی
به منظور حفظ جان کارگران برق کار که به هنگام کار با شبکه تحت فشار برق یا وسایل برقی در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند، باید علاوه بر ابزار ویژه این کار دستکش، کفش ایمنی و کلاه مخصوص عایق الکتریسیته با رعایت استاندارد شماره ۱۶۴۵ ایران تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.
ب- دستکش های لاستیکی عایق پس از هر بار مصرف باید مطابق ضوابط و ویژگیهای استاندارد شماره ۱۶۴۵ ایران توسط افراد ذیصلاح بررسی و کنترل و برای استفاده مجدد آماده شود.
چکمه و نیمه چکمه لاستیکی در محل کارهای مربوط یا برای کارهایی که در آب انجام می شود، به منظور حفاظت پای کارگران در مقابل آب و گل و نظایر آن و مواد شیمیایی باید به تناسب کار، نیم چکمه لاستیکی با رعایت استاندارد ۱۳۹۳ ایران تهیه شده و در اختیار آنان قرار گیرد.
لباس ایمنی برای جوشکاری و مشاغل مشابه آن که کارگران در معرض سوختگی و جراحات دیگر قرار دارند. باید از دستکش و پیش بند و گتر (پابند) چرمی استفاده نمایند تا هنگام جوشکاری و یا ذوب فلزات (ریخته گری) در معرضاشعه های پرتاب قرار نگرفته و از جان آنها حفاظت گردد. در هنگام جوشکاری و ریختن مواد مذاب در ظروف بارگیری حتماً از عینک های مخصوص دودی استفاده شود.

آیین نامه وسایل حفاظت فردی (محافظ های دستگاه تنفسی)

آیین نامه وسایل حفاظت فردی (محافظ های دستگاه تنفسی)

ماسک کامل۲ : پوششي است مقابل صورت كه چشم، بيني، دهان، چانه يا به عبارت ديگر كل صورت را مي‌پوشاند.

نيم ماسك۳: پوششي است مقابل صورت كه دهان، بيني و چانه را مي‌پوشاند.
به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست “بامنا”؛
اصطلاحات مربوط به محافظ های دستگاه تنفسی
ماسک کامل۲ : پوششی است مقابل صورت که چشم، بینی، دهان، چانه یا به عبارت دیگر کل صورت را می‌پوشاند.

نیم ماسک۳: پوششی است مقابل صورت که دهان، بینی و چانه را می‌پوشاند.

ربع ماسک۴: پوششی است مقابل صورت که تنها دهان و بینی را می‌پوشاند.

نیم فیلتر ماسک۵: ماسکی است که کل یا قسمت اعظم آن را فیلتر تشکیل می‌دهد و دهان و بینی و در حد امکان چانه را نیز می‌پوشاند.

فیلتر۶: قسمتی از دستگاه محافظ تنفسی است که قابل تعویض بوده و از آن برای فیلتراسیون (پالایش) هوای محیط استفاده می‌شود.

فیلترهای ذره‌ای۷: فیلترهایی هستند که از آنها در محیط های گرد وغباردار و ذرات جامد و مایع معلق در هوا استفاده می‌شود.

فیلترهای گازی۸: فیلترهایی هستند که در محیط های گازی استفاده می‌شوند و جذب‌کننده گازها و بخارها هستند.

۱- Respiratory Protective Device

۲- Full Face Mask

۳- Half Mask

۴- Quarter Mask

۵- Filtering Half Mask

۶- Filter

۷- Particle Filter

۸- Gas Filter

فیلترهای ترکیبی۹: فیلترهایی که جذب‌کننده گازها، بخارها و ذرات پراکنده جامد و مایع مشخصی هستند.

آئرسل۱۰ جامد: عبارتند ازذرات جامد معلق در هوا

آئرسل مایع: عبارتند ازقطرات مایع معلق در هوا

آئرسل محلول های آبی: مواد جامد معلق در آب به صورت محلول است چنان که فقط جزء خطرناک این نوع آئرسل مواد جامد هستند.

مقررات عمومی
وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه ای روی صورت قرار گیرند که هیچ گونه درز و منفذی نداشته باشند.

مواد تشکیل دهنده

مواد به کار رفته در ماسک باید هنگام شستشو و ضدعفونی در برابر ماده توصیه شده از طرف کارخانه سازنده آن استحکام لازم را داشته باشند.

موادی از ماسک که با پوست استفاده‌کننده در تماس هستند، نباید باعث ایجاد سوزش و تحریک پوست شوند و یا اثر زیان‌آور دیگری برای سلامتی در پی داشته باشند.

۹- Combined Filter

۱۰- Aerosols

در نیم فیلتر ماسک ها هر نوع ماده ای که از لایه‌های فیلتر در هنگام تنفس جدا می‌شود، نباید برای مصرف‌کننده از ماسک مضر باشد و یا ایجاد مزاحمت کند.

مواد به کار رفته در ماسک نباید برای استفاده‌کننده از ماسک ایجاد خطر کند و یا قابلیت احتراق طبیعی بالایی داشته باشند.

اجزای تفکیک‌پذیر
همه اتصالات تفکیک‌پذیر در صورت امکان باید به سهولت با دست وصل و محکم شوند.

تمام قطعات درزگیر هنگام نگهداری باید به گونه‌ای استقرار یابند که از هم جدا باشند و به یکدیگر فشاری وارد نیاورند.

عدسی چشمی و صفحه دید
صفحات و طلق های ضد بخار طراحی شده که به عنوان صفحه دید(عدسی چشمی ماسک) به کار می‌روند، باید به گونه‌ای مطمئن و مقاوم در برابر نشت گاز روی بدنه ماسک نصب شده باشند.

صفحات دید نباید باعث ایجاد اختلال در دید شوند و بررسی این امر در آزمایش های عملی انجام می‌گیرد.

دریچه‌های دم و بازدم
روی بدنه ماسک باید حداقل یک دریچه بازدم جاسازی شود، به گونه‌ای که هوای بازدم یا هر مقدار هوای اضافی از طریق آن به خارج جریان یابد، ولی وجود یک

دریچه دم بر روی ماسک الزامی نیست.

در صورتی که روی ماسک، دریچه دم تعبیه شده باشد، نباید از فیلتری استفاده شود که روی آن دریچه دم به کار گرفته شده باشد.

امکان قرار گرفتن دریچه بازدم در مسیر تنفسی دم و یا امکان قرار گرفتن دریچه دم در مسیر تنفسی بازدم نباید وجود داشته باشد و دریچه‌های دم و بازدم باید در تمامی جهات به درستی عمل کنند.

دریچه‌های بازدم باید در برابر آلودگی و آسیب های مکانیکی محافظت شوند.

 انواع نیم فیلتر ماسک

مدل FFP1 برای محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد
مدل FFP2 برای محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد و آئرسل محلول های آبی
مدل FFP3 برای محافظت در برابر آئرسلی از ذرات جامد و آئرسل مایع با کیفیت جذب بالا

مقررات عمومی فیلترها
اتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید به گونه‌ای محکم بدون منفذ باشد. این اتصال به صورتی دایمی یا به روش مخصوص و یا از طریق اتصال پیچشی فیلتر با بدنه ماسک قابل دستیابی است. فیلتر باید به سادگی و بدون استفاده از ابزارهای خاص قابل

تعویض بوده و به گونه‌ای طراحی شود که جایگزینی آن به روشی دیگر امکان‌پذیر نباشد.

حداکثر وزن فیلتر همراه با نیم ماسک نباید از ۳۰۰ گرم بیشتر شود.

حداکثر وزن فیلتر همراه با ماسک نباید از ۵۰۰ گرم بیشتر شود.

فیلترهای ذره ای
طبقه بندی:

P1 جذب کننده ذرات جامد
P2 جذب کننده ذرات جامد و مایع
P3 جذب کننده ذرات جامد و مایع با کارایی بالا

مواد: فیلتر باید از مواد مناسبی ساخته شود، به گونه‌ای که هنگام استفاده در محیط های مختلف در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد. لایه‌های میانی فیلتر باید در برابر مواد خورنده مقاوم باشند. همچنین مواد به کار رفته در فیلتر به هنگام عبور هوا نباید آسیبی برای استفاده‌کننده از ماسک ایجاد کند.

انواع فیلترهای گازی و ترکیبی
نوع A : برای استفاده در برابر گازهای آلی و بخارهای با نقطه جوش بالاتر از ۶۵ درجه سیلیسیوس که توسط کارخانه سازنده مشخص شده است.

نوع B : برای استفاده در برابر منواکسیدکربن و گازهای آلی و بخارهایی که توسط کارخانه سازنده مشخص شده است.

نوع E : برای استفاده در برابر دی‌اکسید سولفور و دیگر گازهای اسیدی و بخارهایی که توسط کارخانه سازنده مشخص شده است.

نوع K : برای استفاده در برابر آمونیاک و مشتقات که توسط کارخانه سازنده مشخص شده است.

فیلترهای ویژه
فیلترهای ویژه باید همیشه ویژگی فیلتر نوع P3 را نیز داشته باشند.

نوع No – P3 قابل استفاده در برابر اکسیدهای نیتروژن مثل Nox, No2, No
نوع Hg – P3 قابل استفاده در برابر جیوه

نشانه‌ گذاری ماسک ها
ماده ۱۲۴- تمام ماسک ها با مدل مشابه باید با نشانه و علامت مشخصی نشانه‌گذاری (علامتگذاری) شوند. قطعات و اجزای ماسک که تأثیر قابل توجهی در ایمنی دارند، باید به گونه‌ای که مشخص باشد، نشانه‌گذاری شوند.

نظر به اینکه تاریخ‌گذاری، نمایش قابل اطمینانی برای مصرف‌کننده است، سال تولید، به علاوه زمان مجاز به منظور استفاده یا تاریخ انقضا روی ماسک ها باید نشانه‌گذاری شود.

برای قسمت هایی که نمی‌توان اطلاعات مناسبی را روی آنها حک کرد، در دستورالعمل استفاده از ماسک کارخانه سازنده باید توضیح داده شود.

نشانه‌گذاری باید به وضوح قابل رؤیت بوده و تا حد امکان پایدار باشد. (نشانه‌گذاری ها به مرور زمان بر اثر استفاده از ماسک پاک نشوند).

بر روی نیم فیلتر ماسک ها ، نوع و کلاس فیلترها باید با یکی از سه نشانه FFP2 ,FFP1، FFP3 نشانه‌گذاری شود.

بر روی نیم فیلتر ماسک ها مطابق با توانایی و کاربرد جذب آنها حرف( S ) به عنوان جذب‌کننده ذرات جامد یا حرف( SL ) به عنوان جذب‌کننده ذرات جامد و مایع باید نشانه‌گذاری شود.

تبصره: این حروف باید همراه با کلاس ماسک مشخص شوند (کلاس ۱, ۲ یا ۳).

نشانه‌گذاری روی فیلترها
همه فیلترها چه فیلترهای گازی و چه از نوع فیلترهای ترکیبی یا فیلترهای ذره‌ای باید نشانه‌گذاری شوند.

روی فیلترهای گازی و ترکیبی، نوع، کلاس و کد رنگی فیلترها باید مشخص شود (جدول ۱).

بدنه فیلتر باید با کد یا کدهای رنگی یا با نواری رنگی دور تا دور فیلتر نشانه‌گذاری شود.

تبصره: رنگ نقره‌ای یا فلزی روشن به عنوان یک رنگ خنثی در نظر گرفته می‌شود.

فیلتر نوع NO – P3 باید با جمله ذیل نشانه‌گذاری شود.

” تنها برای استفاده در برابر NO- P3 ”

فیلتر نوع Hg – P3 باید با جمله زیر نشانه گذاری شود.

” حداکثر زمان استفاده ۵۰ ساعت ”

جدول ۱- کد رنگی فیلترها

دستورالعمل و راهنمای آموزشیماده ۱۳۵-راهنماهای آموزشی استفاده از ماسک باید همراه با ماسک و در کوچکترین بسته‌بندی ها قرار گیرد. ماده ۱۳۶-راهنماهای آموزشی باید کلیه اطلاعات لازم را به منظور استفاده در کار و شرایط استفاده از ماسک به قرار ذیل شامل شوند:

کاربردها و محدودیت ها
کنترل های قبل از استفاده
چگونگی روش قرارگیری بر روی صورت
طرز استفاده
نحوه نگهداری
طریقه انبار کردن
ماده ۱۳۷-راهنمایی های آموزشی باید بدون ابهام باشند و ساده بیان شوند و در صورت سودمند بودن، تصویری از قسمتهای مختلف آنها نشان داده شود، عددگذاری شوند و یا برچسبی بر روی آنها زده شود. ماده ۱۳۸-به هنگام مواجه شدن با مشکلات احتمالی، باید نکات لازم بیان شود. مثلاً

کیپ کردن ماسک (بررسی قبل از استفاده)
به استفاده‌کننده از ماسک باید هشدارهای لازم داده شود که در صورت وجود موهای صورت (ریش) و قرار گرفتن موها در بین ماسک و صورت خطر نشتی وجود دارد.
خطرات ناشی از هوای اشباع شده از اکسیژن یا کمبود اکسیژن؛
کیفیت هوا در هنگام استفاده از ماسک؛
طرز استفاده از ماسک در محیط های قابل انفجار.
ماده ۱۳۹-راهنمایی های آموزشی فیلترها باید شامل اطلاعات لازم برای آموزش و شرایط استفاده اشخاص طبق موارد زیر باشد:

کاربردها و محدودیت ها؛
تعیین نوع و مشخصات فیلتر؛
کنترل های قبل از استفاده؛
طریقه نصب بر روی ماسک؛
طرز استفاده؛
نحوه نگهداری و ذخیره‌سازی؛
طریقه حمل؛
چگونگی برخورد با مشکلات احتمالی.
کد رنگی کلاس نوع
قهوه ای ۱,۲, or 3 A
خاکستری ۱,۲, or 3 B
زرد ۱,۲, or 3 E
سبز ۱,۲, or 3 K
سفید ۱,۲, or 3 P
یا ترکیبی از آنها
آبی – سفید NO – P3
قرمز – سفید Hg – P3

دستورالعمل و راهنمای آموزشی
راهنماهای آموزشی استفاده از ماسک باید همراه با ماسک و در کوچکترین بسته‌بندی ها قرار گیرد.

راهنماهای آموزشی باید کلیه اطلاعات لازم را به منظور استفاده در کار و شرایط استفاده از ماسک به قرار ذیل شامل شوند:

کاربردها و محدودیت ها
کنترل های قبل از استفاده
چگونگی روش قرارگیری بر روی صورت
طرز استفاده
نحوه نگهداری
طریقه انبار کردن

راهنمایی های آموزشی باید بدون ابهام باشند و ساده بیان شوند و در صورت سودمند بودن، تصویری از قسمتهای مختلف آنها نشان داده شود، عددگذاری شوند و یا برچسبی بر روی آنها زده شود.

به هنگام مواجه شدن با مشکلات احتمالی، باید نکات لازم بیان شود. مثلاً

کیپ کردن ماسک (بررسی قبل از استفاده)
به استفاده‌کننده از ماسک باید هشدارهای لازم داده شود که در صورت وجود موهای صورت (ریش) و قرار گرفتن موها در بین ماسک و صورت خطر نشتی وجود دارد.
خطرات ناشی از هوای اشباع شده از اکسیژن یا کمبود اکسیژن؛
کیفیت هوا در هنگام استفاده از ماسک؛
طرز استفاده از ماسک در محیط های قابل انفجار.

راهنمایی های آموزشی فیلترها باید شامل اطلاعات لازم برای آموزش و شرایط استفاده اشخاص طبق موارد زیر باشد:

کاربردها و محدودیت ها؛
تعیین نوع و مشخصات فیلتر؛
کنترل های قبل از استفاده؛
طریقه نصب بر روی ماسک؛
طرز استفاده؛
نحوه نگهداری و ذخیره‌سازی؛
طریقه حمل؛
چگونگی برخورد با مشکلات احتمالی.

ماسک و طریقه صحیح استفاده از ان

ماسک و طریقه صحیح استفاده از ان
افراد مبتلا به آلرژی از ماسک ها برای فعالیت های مختلف در داخل و خارج خانه استفاده می کنند. همچنین افرادی که به عوامل آلرژی زا حساسیت شدید دارند باید همیشه از ماسک استفاده نمایند. ماسک می تواند سبب کاهش تماس فرد بیمار با عوامل آلرژی زا و آسیب رسان در خلال فعالیت های مختلف شود.

بعضی از این گونه فعالیت ها عبارتند از: باغبانی، استفاده از جارو برقی، پاک سازی باغچه و حیاط از برگ درختان و خاشاک، پیاده روی در پارک، دوچرخه سواری، موتورسواری، رفت و آمد به محل کار، فعالیت و کار در محیط با آلودگی بالا و همچنین سایر فعالیت های کاری و شغلی که به نحوی باعث افزایش احتمال تماس با عوامل حساسیت زا می شوند.

ماسک و طریقه صحیح استفاده از آن- شبکه جامع آلرژی

موارد استفاده از ماسک
به طور کلی ماسک ها به همان شیوه ای عمل می کنند که تصفیه کننده های هوا کار می کنند. فیلتر ماسک به نحوی تعبیه شده است که در هنگام دم و عبور هوا از آن، ذرات و آلاینده ها در آن بدام می افتند. به طور معمول یک ماسک آلرژی می تواند بیمار را در مقابل مواد حساسیت زایی (آلرژن هایی) مانند گرده گیاهان، اسپور (هاگ) قارچ ها و کپک ها، مایت (هیره) گرد و غبار منزل، پوسته و شوره بدن حیوانات خانگی محافظت نماید.

بسته به نوع ماسک، این فیلترها همچنین می توانند فرد را در مقابل عوامل تحریک کننده ای مانند دود سیگار، مواد شوینده، عطر، ادکلن، اسانس های معطر، بوی رنگ، لاک، آلودگی هیدروکربنی، آرسنیک، بو و مواد شیمیایی موجود در هوا محافظت کنند.

استفاده از ماسک توسط افراد مبتلا به بیماری هایی مانند آلرژی فصلی (رینیت آلرژیک)، آسم، و یا سایر مشکلات تنفسی می تواند در کنترل و جلوگیری از تشدید بیماری مؤثر باشد. در ادامه به موارد دیگر استفاده از ماسک به طور اختصار اشاره خواهد شد:

۱- استفاده از ماسک در هنگام کار با انواع مواد شوینده مانند مایع سفیدکننده (بلیچ) و یا مایع جرم گیر.

۲- در هنگام جمع آوری برگ درختان و یا مواد و وسایل آلوده به قارچ ها و کپک ها

۳- در هنگام سفر های درون شهری و برون شهری با وسایل نقلیه ای مانند قطار، مترو، هواپیما و یا اتوبوس

۴- در هنگام تردد در مناطق مرکزی و آلوده شهر

۵- در زمان پیاده روی و یا دوچرخه سواری در پارک ها و مناطق پوشیده از گیاه

۶- در هنگام ابتلا به بیماری های تنفسی بخصوص بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی

۷- در افراد مبتلا به آسم زمانی که قصد تردد در هوای سرد را دارند.

البته افراد مبتلا به رینیت آلرژیک و یا آسم که به گرده گیاهان حساسیت دارند باید استفاده از ماسک را در زمان گرده افشانی این گیاهان با دقت بیشتری رعایت کنند.

پیشگیری از حساسیت و آلرژی ناشی از گرده گیاهان ۲- شبکه جامع آلرژی

انتخاب ماسک آلرژی
به طور کلی تاکنون انواع مختلفی از ماسک ها با کاربرد، کارآیی و اشکال متفاوت به بازار عرضه شده است. هنگام تحقیق برای انتخاب و خرید یک ماسک مناسب باید توجه داشت که ماسک دارای چه نوع فیلتری می باشد. بعضی از انواع ماسک های موجود در بازار عبارتند از:

ا- ماسک با فیلتر هپا (HEPA)

۲- ماسک با فیلتر زغالی

۳- ماسک با فیلتر کربنی

بعضی از ماسک ها یکبار مصرف بوده و برخی دیگر را می توان برای مدت طولانی تری استفاده نمود. همچنین انواعی از ماسک ها دارای فیلتر قابل تعویض می باشند.

علاوه بر نوع فیلتر، برای انتخاب ماسک باید موارد دیگری را نیز در نظر داشت که در ادامه به بعضی از آنها شاره شده است:

۱- ساختار و استخوان بندی صورت (جهت انتخاب و خرید ماسک با اندازه مناسب)

۲- در طول روز به چه میزان از ماسک استفاده خواهد شد.

۳- چه مقدار هوا باید فیلتر گردد و یا به عبارتی ماسک در چه مواقعی (فعالیت کم یا زیاد) استفاده خواهد شد.

۴- میزان هزینه ای که قرار است برای خرید ماسک آلرژی اختصاص داده شود.

همچنین نکته ای دیگر در خصوص انتخاب و خرید ماسک آن است که عمر فیلتر و ماسک تا حدود زیادی به غلظت آلاینده ها، میزان رطوبت هوا، دما، حجم و تعداد دم و بازدم بستگی دارد. همه این عوامل می توانند باعث کاهش عمر مفید فیلتر ماسک شوند.

لازم به ذکر است ماسک های یکبار مصرف را نمی توان به منظور استفاده مجدد تمیز کرده و یا شستشو نمود. با این وجود ماسک هایی موجود است که می توان آنها را برای مدت طولانی تری استفاده کرد و حتی بعضی از انواع این ماسک ها دارای فیلتر قابل تعویض می باشند. باید به خاطر داشت برای تمیز و یا تعویض فیلتر این نوع ماسک ها باید طبق دستورالعمل شرکت سازنده عمل نمود.

ماسک N95
یکی از پرکاربردترین ماسک های موجود و قابل دسترس، ماسک N95 می باشد. این نوع ماسک در صورت استفاده صحیح، می تواند تا حدود بسیار زیادی باعث جلوگیری از ورود مواد حساسیت زا به بدن فرد شود. باید فقط از ماسک های N95 که مورد تایید موسسه ملی سلامت و بهداشت شغلی (NIOSH) می باشند، استفاده نمود.

لوگوی این موسسه و همچنین شماره تست و تاییدیه مزبور، به طور معمول روی ماسک و یا جعبه حاوی ماسک ثبت می شود. ماسک هایی که فاقد این مشخصات باشند نمی توانند باعث محافظت فرد در مقابل آلاینده ها گردند. همچنین ماسک های رایج N95 را نمی توان تمیز نموده و یا شستشو داد.

به طور کلی ماسک باید در زمان مناسب (فصل گرده افشانی گیاهان آلرژی زا، اعلام آلودگی هوا) استفاده شود، حتی اگر ذرات آلاینده با چشم به وضوح قابل مشاهده نباشند. البته باید به خاطر داشت ماسک N95، فرد را در مقابل بخارات شیمیایی، گازها، مونوکسیدکربن، ذرات آزبست، سرب و یا ذرات ناشی از سوختن گازوئیل، محافظت نمی نماید.

ماسک و طریقه صحیح استفاده از آن ۳- شبکه جامع آلرژی

طریقه صحیح استفاده از ماسک

۱- ابتدا دست ها باید قبل از تماس با ماسک با آب و صابون بخوبی شسته شوند.

۲- سپس ماسک از جعبه خارج شده و از نظر عدم وجود پارگی و یا سوراخ شدگی بررسی می گردد.

۳- قسمت بالای ماسک دارای قطعه ای است که باعث محکم شدن ماسک بر روی بینی می شود. بنابراین از این طریق قسمت بالای ماسک قابل تشخیص می باشد.

۴- بند ها و یا کش های نگاهدارنده و محکم کننده ماسک باید بدرستی در پشت سر قرار گرفته و ماسک به طور کامل بر روی صورت قرار گیرد. قسمت بالای ماسک را به کمک قطعه محکم کننده و شکل دهنده ماسک بر روی بینی محکم کنید تا به فرم بینی درآید. شایان ذکر است که ماسک باید به طور کامل بینی و دهان را بپوشاند.

۵- با دم و بازدم می توان قرارگیری صحیح ماسک را بر روی دهان و بینی کنترل نمود. در زمان دم نباید هوا از کنارهای ماسک وارد دهان شود. هوای ورودی فقط باید از طریق فیلتر ماسک وارد دهان گردد. در زمان بازدم نیز نباید هیچگونه هوایی از کناره های ماسک خارج شود. ماسک به طور معمول برای افرادی که دارای ریش و سبیل می باشند نمی تواند به طور صحیح دهان و بینی را بپوشاند.

۶- هرگز از ماسک با اندازه مناسب برای بزرگسالان برای کودکان استفاده نشود! باید حتما از ماسک های مخصوص کودکان (با اندازه ای کوچکتر از نمونه بزرگسالان) استفاده گردد تا بدین صورت ماسک به طور کامل و صحیح بر روی بینی و دهان کودک قرار گرفته و از ورود آلاینده ها و مواد حساسیت زا جلوگیر نماید.

الکتریسته ساکن …

الکتریسته ساکن …

الكتريسيته ساكن پديده است كه در صنعت و فرآورده هاي نفتي به طور عمده در بسياري از عناصري كه با آن سروكار داريم مي تواند بوجود بيايد و خطر آفرين باشد. در مقاله زير ضمن تعريف اين پديده آثار و عوارض آن در فلزات، محصولات نفتي و چگونگي پيشگيري از خطرات حاصل از الكتريسيته ساكن از ديدگاه ايمني مطرح شده است.

شايد اين اتفاق براي شما افتاده باشد كه در يك روز كاملاً خشك موهاي سر خود را شانه كرده باشيد و ديده ايد كه چگونه موهاي سر شما به طرف شانه جذب مي شود. يا اگر شانه را به موهاي سرتان بماليد و به تكه كاغذ ريز شده نزديك كنيد آنها را به طرف خود جذب خواهد كرد. هم چنين اگر ژاكت نايلوني يا پشمي خود را از تن بيرون آوريد مشاهده خواهيد كرد كه جرقه هاي كوچكي ايجاد مي شود. اين كار را اگر در تاريكي انجام دهيد جرقه ها را به وضوح خواهيد ديد. همه اين ها بر اثر به وجود آمدن الكتريسته ساكن است.
عناصر گوناگون در طبيعت داراي اتم هستند و اتم ها داراي تعدادي مساوي الكترون و پروتون مي باشند كه از نظر الكتريكي خنثي هستند. اين اجسام را در اصطلاح بدون بار مي ناميم. حال اگر به وسيله اي تعادلي را كه در الكترون ها و پروتون ها موجود است برهم بزنيم تا جسم، تعدادي الكترون از دست بدهد و يا جذب كند، تعادل الكتريكي موجود مختل مي شود و بر حسب اينكه اتم، الكتروني را جذب كرده و يا از دست داده باشد از بار منفي و يا مثبت برخوردار مي شود. اجسامي كه داراي اين نوع اتم باشند اجسام باردار ناميده مي شوند. در واقع به جسمي باردار مي گوئيم كه داراي الكترون و يا پروتون اضافي باشد. اين اجسام را، اجسام جمع كننده يا نگهدارنده الكتريسته ساكن نيز مي نامند.

الكتريسته ساكن در فلزات
فلزاتي را كه بار الكتريسته ساكن در آنها جمع شده مي توان به زمين و يا به فلز ديگري كه به زمين اتصال داده شده وصل كرد تا بار آنها خالي شود.
زمين بزرگترين جسمي است كه مي توان از آن بعنوان يك عايق استفاده كرد. زيرا هر جسم حامل بار الكتريسته كه به آن وصل شود بار آن تخليه شده و به صفر مي رسد. بنابراين با اتصال يك جسم فلزي به زمين به صورت موقت مانند سيم و يا زنجيري كه در تانكرهاي نفتي به كار مي رود و يا بطور دائمي مانند مخازن نفت بار الكتريسته به مقدار زياد تقليل يافته و به صفر مي رسد.

الكتريسته ساكن در محصولات نفتي

مايعات مانند اجسام مي توانند ذخيره كننده الكتريسته ساكن باشند. اكثر فرآورده هاي نفتي، ذخيره كننده الكتريسته ساكن هستند، مخصوصاً فرآورده هايي كه خالص تر و روان تر باشند. مقدار ذخيره الكتريسته ساكن در فرآورده هاي نفتي متفاوت است. مثلاً در فرآورده هاي سفيد رنگ به مقدار زياد وجود دارد، در حالي در كه فرآورده هاي سياه رنگ مانند نفت كوره و قير مقدار آن تقريباً صفر است. جريان يافتن مواد نفتي از نقطه اي به نقطه ديگر و تماس آن ضمن حركت موجب الكتريسته ساكن است. مواد نفتي قبل از حركت و جا به جايي داراي بار مثبت و منفي بوده و از لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند ولي به مجرد اينكه جريان شروع مي شود بارهاي منفي به وسيله سطح لوله و يا ظرف گيرنده جذب مي شود و فقط بار مثبت در داخل مواد نفتي باقي مي ماند .

زماني كه ماده نفتي در طول حركت، از پمپ ها، فيلترها و شيرهاي متعدد بگذرد، مقدار بيشتري الكتريسته ساكن توليد مي كند. از طرف ديگر پراكندگي، پاشيدگي و بهم خوردن مواد نفتي در داخل مخازن و وجود ناخالصي هايي مانند آب و تكه هاي فلز كه نتيجه زنگ زدگي است باعث افزايش الكتريسته ساكن خواهد شد.

چگونه و كجا خطر الكتريسته ساكن ظهور مي كند؟
هنگام جابه جا كردن مواد نفتي، الكتريسته ساكن توليد مي شود. در بارگيري مواد نفتي حتي اين خطر وجود دارد كه الكتريسته ساكن موجب آتش سوزي شود. فرض كنيد تانكري هنگام بارگيري اتصال زمين نداشته باشد، در اين حال محصول نفتي هنگام ورود به مخزن تانكر داراي بار الكتريسته مثبت است در صورتي كه لوله بارگيري در اثر حركت و جريان مواد نفتي داراي بار الكتريسته منفي است. در همين حال ماده نفتي كه داراي با ر مثبت است وارد مخزن شده ويك جريان الكتريسته مساوي ولي مخالف (منفي) بر سطح داخلي مخزن وارد مي كند. خط تفكيك الكتريسته ساكن روي ديوار مخزن، خود باعث ايجاد الكتريسته مثبت بر سطح خارجي ديوار مخزن تانكر مي شود. همان طوري كه در شكل ۳ نشان داده شده است دو نقطه خطر در تانكر بوجود مي آيد.

وجود پتانسيل براي ايجاد جرقه بين لوله پركننده كه قسمت بيرون آن بار الكتريسته منفي است و لبه سوراخ اصلي كه قسمت بيروني آن داراي با الكتريسته مثبت مي باشد، باعث ايجاد جرقه در بين بخاراتي كه از مواد نفتي بلند مي شود شده و پس از مخلوط شدن با هوا مشتعل شده و انفجار توليد مي كند. براي جلوگيري از خطر آتش سوزي مي توانيم مخزن و يا تانكر را به زمين اتصال بدهيم. (شكل۴) حتي بعد از اتصال زمين نيز مقدار كمي بار الكتريسته مثبت در سطح مايع نفتي و بار الكتريسته منفي در سطح داخلي مخزن براي ايجاد جرقه وجود خواهد داشت. براي مواد نفتي با فشار بخار زياد مانند بنزين، خطر كمتر از مواد نفتي است كه داراي فشار بخار كمتري هستند. زيرا فضاي خالي هنگام بارگيري بنزين به سرعت با بخارات بنزين پر شده و از (حد بالايي قابليت اشتعال) بالاتر رفته و خطر آتش سوزي را كاهش مي دهد.

چگونه مي توان خطرات حاصل از الكتريسته ساكن را در مواد نفتي كاهش داد؟؟؟

بطور خلاصه براي جلوگير از آتش سوزي در اثر الكتريسته ساكن مي توان موارد زير را به كار بست :
– وسايل حمل و نقل مواد نفتي مانند نفت كش ها، قطارها و حتي بشكه ها به زمين اتصال بدهيم و اطمينان داشته باشيم كه اين كار بنحو احسن انجام شده است.
– هنگام پر كردن مخزن هاي نفتي چه ثابت و چه متحرك بايد سعي كرد لوله بارگيري به ته مخزن برسد و از پاشيده شدن آن جلوگيري بعمل آيد.
– اگر نمي توانيد جلو پراكنده شدن ويا پاشيدن مواد نفتي در داخل مخازن را بگيريد بهتر است ميزان خالي كردن مواد نفتي را در داخل مخازن كمتر كنيد.
– تا حد امكان از ورود آب به داخل محصول نفتي جلوگيري كرده و مخصوصاً از بهم خوردن آب جمع شده در ته مخازن خودداري شود. بهترين راه، خالي كردن آب از شير پايين مخازن است.
– حتي المقدور سعي كنيد كه غلظت بخارات نفتي به حد قابليت اشتعال نرسد.
– هنگام تعويض مخزن از يك ماده نفتي سبك نظير بنزين به ماده نفتي ديگري كه داراي نقطه اشتعال بالاست دقت كافي داشته باشيد.
– هنگام پر كردن يك مخزن با عجله اين كار را انجام ندهيد، و از تلاطم مايع هنگام پر كردن جلوگيري كنيد.

تقسیم بندی فیلترهای گردوغبارگیر

تقسیم بندی فیلترهای گردوغبارگیر براساس استاندارد As 1716 ۱-

گروه P1 : جهت به دام اندازی ذراتی که به هنگام پروسه های مکانیکی ایجاد می شوند استفاده می گردد مثل آزبستوز-سیلیکاتها

۲- گروه P2 : کاربرد این فیلترها در بدام اندازی ذرات حاصل از فرآیندهای مکانیکی و حرارتی ماننددمه های فلزی است. ۳- گروه P3 : این فیلترها جهت بدام اندازی ذرات سمی خطرناک مثل

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست
تقسیم بندی فیلترهای گردوغبارگیر براساس استاندارد As 1716
۱- گروه P1 : جهت به دام اندازی ذراتی که به هنگام پروسه های مکانیکی ایجاد
می شوند استفاده می گردد مثل آزبستوز-سیلیکاتها
۲- گروه P2 : کاربرد این فیلترها در بدام اندازی ذرات حاصل از فرآیندهای
مکانیکی و حرارتی ماننددمه های فلزی است.
۳- گروه P3 : این فیلترها جهت بدام اندازی ذرات سمی خطرناک مثل بریلیوم مورد
استفاده قرار می گیرند. در فیلترهای معمولی گروه P3 فقط هنگامیکه به
همراه ماسکهای تنفسی تمام رخ و با اطمینان از عدم وجود نشتی آن باشد مورد
استفاده قرار می گیرد.
فیلترهای ذکر شده همراه با ماسکهای تمام رخ و نیم رخ بکار می روند. معمولا
ماسکهای گروه P1 و P2 به همراه ماسکهای نیم رخ بکار گرفته می شوند.

فیلترهای گازی:
هوای دارای گاز یا بخار آلاینده با عبور از روی مواد جاذب فیلتر کارتریج یا
کانسیتر با آلاینده واکنش داده و تصفیه می شود بعضی از جاذبها نسبت به یک
آلاینده، اختصاصی بوده و ممکن است در مقابل سایر آلایندهها حفاظتی را تامین
نکنند بنابراین در انتخاب نوع مناسب فیلتر باید دقت شود. همچنین موضوعی که
دارای اهمیت بسزایی است عبور آلاینده بدون حذف از میان ماده جاذب است که به
این حالت Break through می گویند و حالتی است که ماده جاذب فیلتر، توانایی
خود را از دست داده و در نتیجه آلاینده به درون سیستم تنفسی نفوذ می کند که
با توجه به بوی ماده قابل شناسایی است. یکی از مهمترین مواد جاذب، کربن فعال
می باشد که با تغییرات ذیل جاذب مناسبی برای گازها و بخارات می باشد.
۱- با آغشته کردن کربن فعال با ٌید می توان بخارات جیوه را جمع آوری کرد.
۲- با آغشته کردن کربن فعال با برخی از اکسیدهای فلزی می تواند جاذب گازهای
اسیدی باشد.
۳- با آغشته کردن کربن فعال با برخی نمکهای فلزی می توان آمونیاک را جداسازی
کرد.
۴- با آغشته کردن کربن فعال با اسید فسفریک یا نمک آن می توان برای کنترل
آمونیاک استفاده کرد.
۵- با آغشته کردن کربن فعال با مواد قلیایی برای کنترل گازهای اسیدی نظیر دی
اکسید گوگرد، سولفید هیدروژن-کلر استفاده می شود.
عمر مفید فیلترهای گازی وابسته به حجم ماده جاذب و شرایط استفاده از آن می
باشد فیلترهای گازی تحت تاثیر این فاکتورها و همچنین غلظت تراکم آلاینده در
هوا، رطوبت، میزان تنفس فرد، قرار می گیرند. فیلترهای گازی نیز
مانند فیلترهای غبارگیربه انواع ذیل تقسیم می شوند.
برخی از انواع فیلترهای گازی
ردیف -نوع کاربرد
-جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بیشتر از ۶۵ درجه سانتی گراد
-جذب گازها و بخارات غیر آلی (معدنی) مانند دی اکسید یا منواکسید کربن
-جذب گازها و بخارات اسیدی مثل دی اکسید سولفور
-آمونیوم و گازها و بخارات مشتقات آن
-جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش کمتر از ۶۵ درجه سانتی گراد
-جذب منواکسید کربن
-جذب بخارات جیوه
-بخارات آلی
-سولفید هیدروژن-سولفور دی اکساید-کلراید هیدروژن-کلرین
-دی اکساید کلرین-کلراید هیدروژن-کلرین- بخارات آلی
-متیل آمین-آمونیاک
-کلرین –بخار جیوه
-فرمالدئید
-بخارات آلی-فلورائید هیدروژن-فرمالدئید-دی اکسید نیتروژن-متیل
آمین-….
۱۵
گاهی به علت وجود مخلوطی از گازها در محیط کار ترکیبی از فیلترها نیز بکار می
رود که بنابر دستورات سازنده باید مورد استفاده قرار گیرد. مانند فیلتر A1B1
– A1B1E1K1
فیلترهای گازی و ذره ای توام:
فیلترهای گازی و ذره ای با یکدیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند
۱- فیلترهای توام جداگانه: این نوع ماسک تنفسی دارای یک فیلتر گازی به همراه
فیلتر ذره ای است که کاملا از یکدیگر جدا هستند فیلتر ذره ای از گروه
P3,P2,P1 می باشد و در ورودی ماسک نصب می شود. مانند A2P3
۲- فیلترهای توام مرکب: در برخی موارد ماسکهای تنفسی دارای فیلتر مرکبی است
که علاوه بر تامین حفاظت در برابر تراکمهای پایین گاز یا بخارات، دارای فیلتر
ذره ای نوع P3,P2,P1 می باشد. مانند A1B1P3
در هر دوی این ماسکها می توان از یک پیش فیلتر در ورودی ماسک استفاده کرد تا
ذرات درشت تر را جذب نموده و عمر فیلتر اصلی را بیفزاید. پیش فیلتر های P1
دارای کارایی کم بوده و پیش فیلترهای P2 دارای کارایی متوسط

حفظ و نگهداری از لباس کار

حفظ و نگهداری از لباس کار

نکات کلیدی:
در هنگام کار با مواد و سموم شیمیایی از لباس کار استفاده کنید.
لباس های الوده به مواد شیمیایی را با جدا از سایر لباس های خود و دیگر اعضای فامیل شستشو دهید.
پیش از پوشیدن و استفاده از لباسکار خود، آن را به خوبی بررسی کنید و مطمئن شوید که صدمه ندیده باشد.
دلیل استفاده از لباس کار
پوشیدن لباس کار به شما کمک می کند که خود را در برابر مواد و سموم بسیار مضر ایمن کنید. از این رو، حفظ و نگهداری از لباس کار حائز اهمیت می باشد.
پیش از کار کردن با مواد شیمیایی مندرجات پرچسب ظرف حاوی ماده را به خوبی مطالعه کنید. طبق قانون موظف هستید که حدالا مکان از لباس های ذکر شده روی ظروف در زمان کار استفاده کنید.
لباس کارو تجهیزات مناسب می تواند شامل موارد زیر باشد:
لباس کار
دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی
پیش بند مقاوم در برابر مواد شیمیایی
کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی
طبق انچه روی برچسب مواد شیمیایی نوشته شده، شاید نیاز باشد که از پیراهن استین بلند و شلوار بلند استفاده کنید.
نحوه ی بررسی لباس کار
پیش از اماده سازی و هر بار استفاده از لباس کار خود را با دقت بررسی کنید.
در زمان بررسی، سعی کنید که به دنبال پیدا کردن هر گونه شکاف، چاک، پاره گی و همچنین تغییر رنگ و یا هر گونه نقص و خسارت دیگری باشید.
در صورت مشاهده ی مشکل و نقصی در لباس کار ، از پوشیدن آن به کلی صرف نظر کنید. کار را متوقف کرده و مورد برای رسیدگی به اطلاع سرپرست کار برسانید.
پیش از استفاده از لباس کار جدید، بدن خود به طور کامل شستشو دهید.
مطمئن شوید که لباس کار جدیدی که استفاده می کنید، عاری از هر گونه آلوده گی سمی و شیمیایی می باشد.
پس از اتمام کار، لباستان را به خوبی شستشو دهید و آن را در جای مناسب نگهداری کنید.
نحوه ی شستشو و تمیز کردن لباس کار
پوشیدن لباس کار گاهی اوقات نمی تواند مانع از الوده شدن لباس های دیگر شما جلو گیری کند و این لباس ها امکان دارد که تا حدودی الوده به سم و ماده ی شیمیایی شوند. این جاست که پاک سازی موثر لباس های الوده مهم می شود. در زمان شستشو و تمیز کردن لباس های آغشته و آلوده به مواد شیمیایی به نکات زیر توجه کنید:

در پایان هر روز کاری، لباس های الوده ی خود را در یک محفظه ی جداگانه قرار دهید. پس از پایان روز کاری، هیچ گاه با لباس کار خود در حالی که آن را به تن دارید، خانه نروید.
لباس های الوده را دور از اعضای دیگر فامیل و حیوانات نگهداری کنید.
لباس های کار را جدا از لباس های دیگر اعضای فامیل شستشو دهید.
در زمان جابجا کردن لباس ها و تجهیزات حفاظت فردی، از دستکش استفاده کنید.
وقت شستشو، فقط تعداد کمی از لباس را با یکدیگر شستشو دهید.
میزان آب ماشین لباس شویی را به بالاترین حد خودش قرار دهید و از آب زیادی استفاده کنید.
از پودر لباسشویی و آب گرم برای شستشو استفاده کنید.
پس از اتمام فرایند شسشتو در ماشین لباسشویی، لباس ها را به خوبی آبکش کنید.
اگر فکر می کنید که لباس های شما به شدت آلوده شده اند، پس بنابر این لباس های خود را برای دو مرتبه شستشو دهید. و اگر اینکه میرزان آلوده گی بی اندازه شدید بود، به سرپرست خود اطلاع دهید.
در صورت امکان، لباس های خود را بیرون و روی بند لباس اویزان کنید و از خشک کردن آنها توسط دستگاه خشکن و یا ماشین لباس شویی خودداری کنید. امکان دارد که این مواد در داخل بدنه ی این دستگاه ها رسوب کنند.
پس از شستشو ی لباس ها، ماشین لباسشویی را به خوبی تمیز کنید و شستشو دهید. برای این منظور از آب گرم و پودر لباس شویی استفاده کنید.
باید ها:
پوشیدن و استفاده از لباس کار مناسب و تجهیزات حفاظت فردی در هر روز کاری
جدا سازی و نگهداری و ششتشوی جداگانه ی لباس های آلوده به سموم و مواد شیمیایی از سایر لباس ها
توقف هر چه سریع کار در صورت مشاهدی هر گونه پاره گی، چاک و نقص دیگری روی لباس کار و اطلاع دادن مورد به سرپرست کار

نباید ها:
شستشو لباس هایی که به شدت بسیار با لا به مواد سمی و شیمیایی آلوده شده اند.
تماس مستقیم با دست به سطح لباس آلوده
نگهداری لباس های تمیز به همرا لباس های آلوده و آغشته به مواد سمی و شیمیای، و یا در یک محل آلوده و کثیف